Astrológia a vzťahy – II.


Podmienky pre vznik a rozvíjanie vzťahu a základný pohľad na partnerský horoskop

Prečo sa trápiť prežívaním nešťastného života?

V prvej časti nášho miniseriálu o astrológii a vzťahoch sme skôr teoretizovali, zmienil som sa o genetických dispozíciách a ďalších, veľmi dôležitých záležitostiach, bez pochopenia ktorých nemôžeme zmysluplne vyhodnocovať partnerské a vzťahové horoskopy. Tento článok si kladie za cieľ načrtnúť niektoré hlavné zákonitosti, ktorými sa vzťahy riadia a tiež sa pozrieme, akým spôsobom je možné už z prvého pohľadu na horoskop odhadnúť, či má konkrétny vzťah perspektívu, či nie.

Dôležité pravidlo, platné nie len vo vzťahoch: Nech už človek robí čokoľvek, vždy to robí pre seba! Hoci znie tento základný duchovný zákon z etického hľadiska neprijateľne, je to tak. Keď pomáhame druhým, nadväzujeme vzťahy, či vychovávame deti, vždy to primárne robíme pre seba, poznávame tým sami seba, určitým spôsobom nás to uspokojuje a dáva nám to pocit naplnenia. Akonáhle tento pocit naplnenia (napríklad vo vzťahu) zmizne, dochádza k problémom.

Podmienky na vznik vzťahu

Vznik partnerského vzťahu medzi dvoma ľuďmi (mám na mysli naozajstný, perspektívny vzťah), alebo presnejšie: vytvorenie podmienok na vznik vzťahu je riadené viacerými okolnosťami, v základe sa ale prakticky vždy jedná o momentálny súlad duší (Materialisti a skalní vedci prepáčia – v ich prípade dôjde k interakcii zmyslového vnímania oboch jedincov tak, že obaja ľudia zažívajú na základe hormonálne riadených biologických procesov pocit súladu a vzájomnej náklonnosti, ktorej miera je priamo úmerná množstvu produkovaného endorfínu).

Týmto súladom je mienená spoločná, alebo aspoň blízko podobná frekvencia energetického vyžarovania oboch duší. Spoločenské postavenie, majetkové pomery a ďalšie faktory nerozhodujú (majú vplyv jedine pri rozumovom posudzovaní vzťahu, v tomto prípade však tento vplyv bohužiaľ často býva fatálny).

A teraz pozor: zmienená frekvencia vyžarovania duše má vždy dve zložky – základnú, danú inkarnáciou, alebo ak chcete podmienkami v dobe narodenia (dá sa stanoviť v horoskope) a potom druhú zložku – tá závisí na aktuálnom stupni poznania duše, na jej skúsenostiach, vzdelaní, poznaní atď.

Z fyzikálneho hľadiska môžeme prirovnať princíp energetického vyžarovania duše k rádiovému vysielaniu: príslušný vysielač pracuje na jednej, základnej frekvencii, ktorá je vyjadrená počtom vĺn za určitú časovú jednotku (známa sínusová krivka). Táto základná frekvencia je však modulovaná a tým je umožnený prenos hudby, obrazu, či hovoreného slova. Z grafického hľadiska by sínusová krivka priebežne menila v určitých odchýlkach svoju vlnovú dĺžku.

Príklad z horoskopu: za ideálny aspekt pre vzťah sa všeobecne považuje konjunkcia Slnka jedného partnera a Mesiaca partnera druhého. Čím je táto konjunkcia presnejšia, tým väčší je predpoklad na vznik a rozvíjanie vzťahu, pretože základná energetická frekvencia vyžarovania oboch partnerov je v dôležitých oblastiach rovnaká.

Pokiaľ sú obidva astrologické prvky v rovnakom znamení, ale nie v konjunkcii, stále medzi oboma ľuďmi existuje príťažlivosť, ale už nie je taká výrazná, ako v prvom prípade, pretože základná vlnová dĺžka vibrácií je síce podobná, ale nie rovnaká. Obaja sa tak vzájomne priťahujú tým, že majú spoločné astrologické znamenie (a tým i podobné vibrácie) jedného zo svojich Nebeských svetiel, ako sa Slnku a Mesiacu hovorí, ale zároveň obaja cítia, že sa o spoločné porozumenie budú musieť trochu snažiť.

Pokiaľ však títo ľudia vzájomne vyladia zmienenú moduláciu svojho základného vyžarovania (láskou, vzájomnou náklonnosťou, spoločnými cieľmi, spoločným myslením atď.), môže byť výsledok často aj lepší, než keď sú obe Nebeské svetlá v konjunkcii!

Dostávame sa k zložitejšej kapitole astrológie – k partnerským a medziľudským vzťahom. Láska a partnerstvo sa riadi širokým spektrom najrôznejších faktorov, ktoré možno len ťažko komplexne obsiahnuť, napriek tomu je však možné pomocou astrológie určiť niektoré dôležité predpoklady, ktoré budú v danom vzťahu figurovať.

Všeobecne možno povedať, že pomocou astrologickej analýzy porovnávacieho horoskopu dvoch ľudí získame pomerne dobrý prehľad o tom, aké perspektívy môže ich vzájomný vzťah získať. Domnievam sa, že partnerské vzťahy sú kľúčovou témou (nie len) dnešnej doby a znalosť určitých zákonitostí môže pomôcť nájsť cestu každému z nás.

Perspektívy pre rozvíjanie vzťahu

Aby bol partnerský vzťah perspektívny, musí spĺňať prakticky tri základné podmienky (mám na mysli vzťah dvoch ľudí v zrelom veku, vzťahy medzi teenagermi, alebo naopak medzi seniormi podliehajú do istej miery odlišným pravidlám, ktoré budú popisované neskôr):

– medzi obidvomi partnermi musí existovať citový súlad
– medzi obidvomi partnermi musí existovať súlad v intímnej oblasti
– medzi obidvomi partnermi musí existovať tolerancia a dostatočná vôľa k dohode za všetkých podmienok

Ak sú tieto podmienky splnené, všetko ostatné je už závislé len na vzájomnej dohode (povedané veľmi zjednodušene). Ešte je však potrebné zmieniť sa o jednej dôležitej veci: obaja partneri by mali mať aspoň podobnú úroveň inteligencie (merateľné IQ), v opačnom prípade dôjde po určitej dobe vo vzťahu k ťažkostiam. (Je štatisticky overené, že väčšie problémy vo vzťahoch nastávajú, ak má vyššie IQ žena.)

Citový súlad

O citovom súlade dobre vypovedajú napríklad aspekty Slnka jedného partnera s Mesiacom partnera druhého, prípadne tiež aj harmonické aspekty medzi ich Mesiacmi. Ak sú oba astrologické prvky v konjunkcii, jedná sa o veľmi dobrý „súlad duší“, teda o dobré citové porozumenie, ktoré je základom každého vzťahu. Podobne sa prejavuje ešte trigón a sextil, aj keď nie tak silno.

Ak sa však jedná o opozíciu, tak sa síce obaja partneri priťahujú, ale prakticky nikdy si nie sú schopní naozaj porozumieť v citovej oblasti. Stále sa rozhodujú medzi rozchodom a upevnením vzťahu a väčšinou sa nerozhodnú ani pre jedno.

Úplne najkomplikovanejším aspektom je potom kvadratúra, ktorá sa prejavuje podobne ako opozícia, ale tu prakticky neexistuje žiadne riešenie typu „zlatá stredná cesta“. Často tak obaja partneri zažijú veľmi silnú príťažlivosť a potom, ako nadviažu vzťah, sú nútení sa rozísť bez toho, aby svoje jednanie boli schopní akokoľvek rozumne zdôvodniť.

Súlad v intímnej oblasti

Za súlad v intímnej oblasti „zodpovedajú“ aspekty Marsu partnera jedného a Venuše partnera druhého. Ideálne Marsu muža s Venušou ženy, ale veľmi silný býva súlad aj v opačnom prípade. Konjunkcia a trigón sú najsilnejšie, ale výborný je aj sextil – i keď sa v tomto prípade musia obaja partneri trochu snažiť, výsledky bývajú veľmi dobré. Neharmonické aspekty pôsobia tak, že ľudia spočiatku pociťujú silnú sexuálnu príťažlivosť, ale v intímnej oblasti následne dôjde veľmi rýchlo k nesúladu, alebo k značnému napätiu a tieto problémy sú riešiteľné len obtiažne, ak vôbec.

Vzájomná tolerancia

Vzájomná tolerancia a ochota k dialógu i v „bojových podmienkach“ sa neodhaduje ľahko, ale pokiaľ sú v partnerskom horoskope harmonické aspekty medzi Slnkom a Mesiacom a ďalej potom medzi Merkúrom a Slnkom, či Merkúrom a Mesiacom, prípadne medzi Mesiacmi oboch partnerov, sú dispozície pre výslednú dohodu a komunikáciu veľmi pravdepodobné.

Základný pohľad na horoskop a vyvrátenie všeobecne zažitého mýtu

Pokiaľ zastávate názor, že „protiklady sa priťahujú“, vezmite prosím na vedomie, že toto pravidlo funguje síce spoľahlivo pri magnete, ale vo vzťahoch je pravda presne opačná – protiklady sa nepriťahujú a naopak dávajú veľmi silné dispozície na rozpad vzťahu, či už v jeho prvých fázach, alebo aj neskôr.

Najzákladnejší pohľad na horoskop je z hľadiska obsadenia jeho dolnej a hornej polovice: zmienený introvert a extrovert. Slnko, Mesiac a ostatné vnútorné planéty v dolnej časti horoskopu naznačujú na introverta a naopak – silne obsadená horná polovica potom na extroverta.

Ak je jeden z partnerov introvert a druhý extrovert, máme pred sebou takmer klasickú ukážku protikladov, ktoré spolu nájdu spoločnou reč len veľmi ťažko. Zatiaľ čo jeden z partnerov by napríklad mal rád pokoj a potrebuje napríklad chodiť do prírody, druhý si najlepšie odpočinie v spoločnosti, pokiaľ možno aktívnym spôsobom. V týchto protikladoch tak ležia základy značných problémov, napríklad pri dohode o trávení voľného času, atd.

Už prvý pohľad na oba horoskopy vám tým napovie, či sa k sebe dvaja ľudia hodia a čo možno od vzťahu očakávať. Tak či tak pokiaľ je vzťahový horoskop veľmi harmonický v dôležitých bodoch, existuje značná pravdepodobnosť, že sa obaja partneri dohodnú a že nebudú mať problém sa vzájomne tolerovať. Ešte hádam jedna poznámka: extrovert sa väčšinou lepšie prispôsobí introvertovi, než naopak, i keď toto pravidlo nie je možné celkom zovšeobecniť, pretože záleží aj na ďalších aspektoch.

Partnerské vzťahy teenagerov

Partnerské vzťahy medzi teenagermi vznikajú síce na rovnakých princípoch, ale väčšinou ide u nich najmenej o získanie základných skúseností a poznávanie samých seba. Teda – malo by ísť predovšetkým. Problém je len v tom, že väčšina mladých ľudí berie svoje prvé lásky smrteľne vážne a pri ich rozpade sú potom schopní i ublížiť sami sebe, pretože sa nenávidia, pripadajú si zradení, nepochopení a majú pocit, že zlyhali a že týmto vzťahom ich život končí. Je to samozrejme nezmysel, ale skúste racionálne vysvetliť čerstvo opustenej, alebo opustenému násťročnému, že ten budúci vzťah bude zrejme ďaleko lepší, pokiaľ sa v tomto dostatočne poučil.

Najmä dievčatá sa silne citovo viažu na partnera, s ktorým získali prvé intímne skúsenosti, ale tento problém majú čím ďalej tým častejšie aj mladí muži. Väčšina pokrokovo uvažujúcich psychológov dnes už považuje viac intímnych skúseností v mladom veku za veľmi prínosný faktor pre neskorší zrelý vzťah, pretože človek tak ľahšie získa predstavu, čo vlastne od druhého očakáva a čo čakať môže.

Teenageri v úplnej väčšine prípadov primárne neuvažujú o vážnejších aspektoch vzťahu: o deťoch a o spoločnom živote, čo je z hľadiska ich správneho vývoja v poriadku. Vzťahy, ktoré vznikli medzi násťročnými a vydržali do neskorého veku, síce známe sú, ale ich percento nie je príliš veľké, to je jednoduchá štatistika.

Partnerské vzťahy medzi seniormi

Tieto vzťahy je možné zaradiť medzi najstabilnejšie a s najmenšími nárokmi na vyššie zmienené podmienky. Seniori (až na výnimky) väčšinou nekladú taký veľký dôraz na sexualitu a za najväčší klad považujú vzájomné porozumenie. Majú bohaté životné skúsenosti a potrebný nadhľad a partnerstvo obvykle nadväzujú až po určitej dobe po strate pôvodného životného druha.

Vzťahy sú pre túto vekovú skupinu veľmi dôležité, pretože samota človeka vždy najviac zaťažuje vo vyššom veku a zodpovedajúci partner je preto nesmierne prínosný pre spokojný život seniorov ďaleko dôležitejší, než vplyv neustálych výkyvov na poli sociálnych istôt a domácej ekonomiky. Neznamená to však, že by harmonický partnerský horoskop nemal na vzťahy seniorov vplyv, naopak. Rozdiel je len v tom, že väčšina ľudí v pokročilejšom veku je schopná značných kompromisov a vie si prežiť omnoho väčšie šťastie tam, kde ho mladší často ani len nezaregistrujú.

Pokiaľ túžite po istote aj za cenu šťastia, nečudujte sa, že ju získate práve za takúto cenu.

Richard Bach

Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!