Poslednú aktualizáciu dňa 26/09/2023 vykonal astromaïa

Astrológia – kráľovská náuka

Astrológia je často, a trúfam si povedať že právom, nazývaná kráľovskou disciplínou medzi nástrojmi poznania človeka – a to nielen čo sa týka sveta materiálneho, ale predovšetkým sveta duchovného. Poctivého záujemcu totiž vedie od pochopenia prírodných zákonov cez poznanie seba samého, k nájdeniu svojho miesta vo svete, k lepšiemu uchopeniu svojich schopností a výziev na duchovnej ceste. Vnímavý a poctivý študent potom ako kráľ, ktorý vládne svojmu kráľovstvu, ide vedome životom a riadi svoju duchovnú cestu.

Je zaujímavé, že jeden z najväčších a najúspešnejších anglických astrológov 17. storočia (hoci by sme v porovnávaní merali len z vonkajšieho pohľadu slávou a hmotným výsledkom) – William Lilly, sa vo svojich prácach s pokorou podpisuje „William Lilly, študent astrológie“.

Wiliam Lilly
William Lilly, študent astrológie

Pokiaľ tieto krátke vety prebudili váš záujem, ale máte obavy z prílišnej zložitosti a ťažkej zvládnuteľnosti, alebo máte dokonca nepríjemné osobné skúsenosti pri pokusoch v štúdiu astrológie, znamená to, že sa vám doteraz neobjavila možnosť štúdia, ktorá astrológiu ukazuje ako pochopiteľný a prirodzene využívaný systém, kde učitelia (alebo autori učebníc) vedú študenta od jednoduchších, vzájomne previazaných skutočností k zložitejším a ku konkrétnemu smerujúcim poznatkom.

Obavy či sklamanie tiež často pramenia zo stretnutia so snahou autora knihy lacno opisovať od iného bez pochopenia a uvedenia súvislostí, či s jeho snahou prinášať idey a závery, ktoré sú však len znôškou výrokov „okultného ohrebla“ alebo dezorientovaného popletu, výtryskom autorovej samoľúbosti či dokonca prejavom nepochopenia až hlúposti.

Alebo ste sa stretli s počinmi a úsilím vydavateľa – obchodníka – zarobiť na vydaní knihy so zaujímavým názvom, ale čo do obsahu len prázdnou bublinou s nafúknutým objemom. A možno ste skočili priamo do nejakej špeciálnejšej časti astrológie, ktorá predpokladá určité predchádzajúce vedomosti. V takom prípade ste nemali pri štúdiu na čo nadviazať, aby ste si vybudovali pevnú kostru poznania a začali ste sa topiť v neporozumení. A navyše – ako nastražená pasca – je tu nepreberná záplava často len povrchných publikácií.

Ako sa má začiatočník a vážnejší záujemca v takej spleti orientovať? Potrebuje predchádzajúce matematické vzdelanie, musí byť nejako obdarený, mať talent alebo byť dokonca „vyvolený“ či „predurčený“ pre štúdium astrológie? Odpoveď je jednoduchá – NIE! Ak sa človek chce s astrológiou vážnejšie zoznámiť, je potrebné nájsť osobne schodnejšiu a inými už preverenú cestu.

Astrológiu sa dokážete naučiť postupom, kedy je jej použitie budované v nadväzujúcich krokoch. Tieto kroky sprostredkováva učiteľ, ktorý astrológiu sám používa. Ak si spomeniete na biblický výrok „podľa činov spoznáte ich“, potom je možné merať vhodnosť štúdia v tej či onej škole na základe posúdenia klientskej praxe a výsledkov učiteľov oných škôl (málokto dokáže dlhodobo predstierať výsledky a uplatňovanie svojich schopností).

Dôležitým prvkom voľby by malo byť aj zoznámenie so „svetonázorom“ učiteľov. Akú má totiž učiteľ astrológie predstavu o tom čo a kto je človek a aký je jeho zmysel existencie na Zemi, takým smerom je výrazne ovplyvnené vysvetľovanie a ukazovanie spôsobu chápania symbolov astrológie a teda aj možná rovina či hĺbka ich výkladu.

Inú šírku pohľadu a výkladu umožňuje materialistický náhľad na človeka, keď človek je chápaný ako len akési múdrejšie zviera, ktoré sa len rodí, dospieva, rozmnožuje, umiera a nemá iný ako fyzický a emočný svet. Iný je už pohľad, ktorý rešpektuje, že človek má aj psychiku ale nepredpokladá, že po fyzickej smrti je niečo ďalšie. A v najlepšej miere navyše uvažuje, že človek po sebe zanecháva akúsi stopu do kolektívneho vedomia a nevedomia.

Najširšie spektrum možností poskytuje spôsob myslenia, ktorý rešpektuje skutočnosť, že človek sa nerodí ako nepopísaný kus papiera, ale že je bytosťou, ktorá je zložená zo smrteľného tela a nesmrteľnej zložky (obvykle označovanej ako duch či duša), ktorá sa prostredníctvom jednotlivých inkarnácií vyvíja od stavu nižšieho k stavu vyššiemu. Z toho potom prirodzene vyplýva ako treba astrológiu učiť.

Záujemcu a študenta treba uviesť do takého spôsobu uvažovania, v ktorom sa postupne zoznamuje s jednotlivými prvkami tvoriacimi akúsi abecedu významov. Povedané jazykom astrológie zoznamuje sa so živlami, znameniami, planétami, domami a ich kombináciami. Tieto prvky sa učí skladať do jednoduchých slov a významov a ich používaním si postupne rozširuje a prehlbuje hĺbku toho čo zobrazujú. Týmto spôsobom je študent vedený tak, že dospieva k ďalšiemu samostatnému poznávaniu.

Na takej ceste, ako sa ukazuje, dnes najlepšie pomáha štúdium astrológie, ktoré sa vo svojom súhrne opiera o skúsené astrológiu praktikujúce osobnosti minulosti a ich práce (možno vymenovať napríklad mená ako Nešepsó a Petosíris, Manilius, Thrasyllus, Dorotheus Sidonský, Ptolemaios, Valens, Firmicus Matternus, Rhetorius, Masha’llah, Al-Kindi, Albumasar, Bonatti, Cardan, Morin, Lilly…)

Tento spôsob štúdia teda nie je založený len na akejsi novodobej umelo vytvorenej teórii, ktorú čas a skutočná využiteľnosť – ako už v mnohých predchádzajúcich prípadoch – odsunú do kúta zabudnutia. Takú astrológiu, ktorá je znovu preverovaná čo možno najčastejšou praxou, možno označiť slovom klasická. A to v praxi, ktorá má v sebe výpovednú hodnotu pre denný a duchovný život, z ktorej možno nájsť pre vlastný individuálny prístup tú základnú kostru, štruktúru či pevný základ ak chcete, základ z ktorého sa neskĺzava do chýb, k rôznym úletom alebo k prázdnym chimérickým predstavám.

William Lilly - Kresťanská astrológia

Kresťanská astrológia

Významné astrologické dielo, spísané presláveným anglickým astrológom Williamom Lillym (1602–1681), ktorý sa najviac preslávil predpoveďami požiarov Londýna a osudmi anglických kráľov i šľachticov, pričom text je prekladom pôvodného renesančného dielu.
Prvá časť nás uvádza do umenia astrológie a pojednáva o charaktere dvanástich znamení zvieratníka i jednotlivých planét.
Druhá časť podrobne zoznamuje s jednotlivými domami; Lilly na príkladoch detailne rozoberá otázky týkajúce sa manželstva, majetku, zdravia a choroby, dĺžky života, úmrtia a mnoho ďalších.
Tretia časť je zasvätená práci s natívnym horoskopom a predstavuje niekoľko rôznych spôsobov posudzovania hviezdneho vplyvu na osud zrodenca, rozoberá význam tranzitov a progresií planét.

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Súvisiace témy:

Ako sa naučiť praktickú astrológiu

Astrológia – skrytá pravda o človeku alebo číry nezmysel?

Zdieľajte so svojimi priateľmi!
Categories: Blog