Astrologické aspekty

Horoskop sa spravidla zakresľuje do kruhu, ktorý predstavuje dráhu ekliptiky (človek sa nachádza v strede kruhu). Kruh ekliptiky je rozdelený na 360° a každý prvok, ktorý sa na ekliptiku premieta, na nej zaujíma určitú uhlovú polohu, ktorá má uhlový vzťah s ďalšími prvkami s inou uhlovou polohou. Napríklad ak sa Venuša nachádza na 6° Vodnára (306° ekliptiky) a Jupiter na 4° Váh (184° ekliptiky), zvierajú medzi sebou uhol 122°.

Vybrané uhlové vzťahy sa nazývajú aspekty a predstavujú ďalší z dôležitých astrologických symbolov. Planéty a iné prvky kombinujú v aspektoch svoje energie, spolupracujú, či sa dostávajú do konfliktov. Každý aspekt má svoju astrologickú značku a meno.

Aspekty

Najdôležitejšie aspekty:

Konjunkcia – 0° – nastane, ak sú planéty v rovnakom znamení, ich vzdialenosť meraná na ekliptike je 0° (napr. Venuša na 6°Vodnára, Jupiter tiež na 6°Vodnára). Vzhľadom k tomu, že konjunkcia symbolizuje zjednotenie dvoch planetárnych princípov na jednom mieste a tým aj východiskový bod ich spoločného cyklu, je nepochybne najdôležitejším aspektom v horoskope.

Význam konjunkcie závisí na vlastnostiach energie oboch planét, tzn. ktoré formy aktivity sa spoja. Práve preto, že konjunkcia stojí vždy na začiatku cyklického procesu, obsahuje všetky možnosti. Samozrejme nie všetky energie sa dajú ľahko spojiť, najmä ak sú navzájom výrazne odlišné.

Sextil – 60° – Sextil – nastane, ak sú planéty od seba vo vzdialenosti dvoch znamení, ich vzdialenosť meraná na ekliptike je 60° (napr. Venuša na 6°Vodnára, Jupiter tiež na 6°Barana alebo 6°Strelca). V tomto prípade sa harmonicky spájajú dve planetárne energie, ktoré sa v našom živote môžu prejaviť formou tvorivej príležitosti.

Kvadratúra – 90° – Kvadratúra – nastane, ak sú planéty od seba vo vzdialenosti troch znamení, teda 90°. Kvadratúra spája vždy znamenia rovnakej kvality. V tomto aspekte sa zrkadlí vysoká úroveň energie, ktorá speje k určitému konkrétnemu prejavu a zvyčajne stojí v pozadí krízových situácií. Dve planetárne energie zvyčajne spolu reagujú výbušne, ale súčasne prinášajú možnosť oslobodenia tvorivých síl.

Trigón – 120° – Trigón – nastane, ak sú planéty od seba vo vzdialenosti štyroch znamení, teda 120°. Trigón spája znamenia rovnakého živlu. Dve planetárne energie tak bez ohľadu na vzájomné rozdiely harmonicky spolupracujú.

Opozícia – 180° – nastane, ak sú planéty od seba vo vzdialenosti šiestich znamení, teda 180°. Planéty sa vo zverokruhu nachádzajú presne oproti sebe a predstavujú ich vzájomnú výzvu. Nejedná sa o potrebu víťazstva jednej nad druhou, ale o umenie zvládnuť obidve energie tak, aby sa zmysluplne dopĺňali, a pritom aby ani jedna z nich nestratila charakteristický spôsob svojho prejavu v horoskope.
Okrem týchto tzv. hlavných aspektov sa v astrológii pracuje s tzv. menšími aspektami, z ktorých najdôležitejšie sú: semisextil (30°), semikvadratúra (45°), seskvikvadratúra (135°) a kvinkunx (150°).

Prvky horoskopu zvyčajne nevytvárajú aspekty presné (exaktné, parciálne). Väčšinou musíme pracovať s aspektami nepresnými, plaktickými. Preto sa pri posudzovaní aspektov berie do úvahy určitá tolerancia, tzv. orbis, ktorého veľkosť sa líši podľa dôležitosti aspektu. Tento orbis spravidla býva maximálne 6°, avšak v súčasnej dobe je tendencia používať menšie orbisy, ktorých veľkosť je stanovená priemernou hodnotou pre každý aspekt zvlášť. Ak je v aspekte Slnko či Luna, môže sa orbis zvýšiť až na 10°.

V našom príklade s Venušou zo začiatku kapitoly k tomu, aby bol vytvorený trigón, môže byť Venuša až na 12° Vodnára, či len na 0° Vodnára, čiže trigón platí v rozmedzí 114 – 126 stupňov. V prípade, že by trigón tvorilo s Venušou Slnko alebo Luna, bol by aspekt platný v rozmedzí 110 až 130 stupňov. Hranica plus mínus platí teda oboma smermi.

Orbis 6 (10) stupňov platí pre hlavné aspekty. U menších aspektov je orbis jednotný, maximálne 2°. Čím je aspekt presnejší, tým je jeho účinok významnejší. Menšie aspekty je vhodné zobrať do úvahy, ak horoskop nie je príliš aspektovaný hlavnými aspektami. V prípade, že hlavných aspektov je málo, je možné si vypomôcť aj zvýšením orbisu.

Konjunkcia

Konjunkcia predstavuje spojenie, kombináciu energií, vplyvov. V konjunkcii planét je dôležitá vzájomná zlučiteľnosť. Niektoré planéty v konjunkcii pracujú dobre, pre iné je konjunkcia náročnejšia, u niektorých neutrálna. Konjunkcia má dynamickú kvalitu, predstavuje akciu.

Neharmonické aspekty

Výraz neharmonické nie je tak úplne presný, avšak je vžitý a preto ho budeme používať. Neharmonické aspekty spravidla predstavujú nestabilitu, neistotu, ktorú človek musí prekonávať, aby sa prípadne mohli prejaviť kladne. Tieto aspekty vyžadujú akciu a zmenu. V konflikte, neistote totiž nie je možné dobre existovať. Tieto aspekty predstavujú rôzne druhy dezorganizácie, problémov.

Tradične boli neharmonické aspekty považované za škodlivé, zničujúce. Nové poňatie je odlišné – tieto aspekty môžu vyjadrovať konštruktívne napätie, ktoré môže viesť k vývoju osobnosti, za predpokladu, že osobnosť má dostatok energie a vôle i inteligencie, aby sa s napätím vyrovnala.

Vzhľadom k tomu, že tieto aspekty smerujú ku konfliktu, k deštrukcii, zmene, môžu byť pre človeka pozitívne, pokiaľ sa zmena, deštrukcia, konflikt odohráva v príslušnej oblasti, ktorá je určená pre zdokonalenie. Vývoj môže byť chápaný ako duševný, fyzický, psychologický. Podobne ako u konjunkcie aj v neharmonických aspektoch je dôležitá vzájomná zlučiteľnosť prvkov. Niektoré kombinácie sú náročnejšie, než iné.

Opozícia

Opozície predstavujú polaritu, konflikt, ale aj partnerstvo a spoluprácu. Produkujú nestabilitu a zmenu v dôsledku konfliktu. Väčšinou predstavujú konflikt medzi vonkajšími faktormi a osobnosťou. V pozitívnom zmysle môžu byť opozície využité vtedy, ak osobnosť je ochotná ku zmene a pokiaľ tejto zmene poskytne priestor. Výsledkom opozície je v najlepšom prípade stav udržiavanej rovnováhy medzi dvomi energiami, ktorú planéty predstavujú.

Kvadratúra

Rovnako ako opozícia je kvadratúra veľmi dynamická a je znamením zmeny. Dve energie sú v konflikte, ale na rozdiel od opozície, kde je konflikt priamy, energie idú proti sebe, u kvadratúry vychádzajú energie z rôznych smerov a v určitom bode sa krížia. Kvadratúry naznačujú, že človek musí prejsť nejakou skúškou, aby si potvrdil platnosť určitých predpokladov, kvadratúra smeruje k sebapreskúšaniu, či je človek dostatočne silný, schopný, aby sa s niečím vyrovnal, nad niečím zvíťazil. Pri kvadratúre sa nemusí jednať len o konflikt medzi človekom a jeho okolím, ale o konflikt vnútorný, či o konflikt dvoch vonkajších faktorov.

Semikvadratúra a seskvikvadratúra

Semikvadratúra a seskvikvadratúra majú do určitej miery charakter kvadratúry, výsledkom je opäť nestabilita a zmena. Ich pôsobenie však nebýva také intenzívne.

Harmonické aspekty

Z hľadiska dynamiky harmonické aspekty stabilizujú energiu a často nielen stabilizujú, ale dávajú odolnosť voči zmene. Horoskop obsahujúci málo harmonických aspektov svedčí o človeku, ktorý má problém nájsť v živote pokoj, harmóniu, stabilitu, je to taký človek, ktorého život je stála zmena. Pretože však zmena je pre vývoj nutná, horoskop, ktorý obsahuje príliš mnoho harmonických aspektov naopak naznačuje, že človek neprechádza príliš veľkým vývojom v živote. O harmonických rovnako ako o neharmonických aspektoch nemožno jednoznačne povedať, že sú dobré či zlé. Posúdenie záleží na ďalších okolnostiach. Značná prevaha harmonických aspektov charakterizuje aj človeka, ktorý nerád na seba berie riziko života, príliš túži po pokoji a má málo možností k sebavývoju.

Trigón

Trigón je najsilnejší z harmonických aspektov. V oblastiach, kde trigón pôsobí, je najmenej problémov, je v nich potrebné minimum energie na prekonanie niečoho, je v nich optimizmus, nadšenie, šťastie. V týchto oblastiach nemusí človek ani príliš priložiť ruku k dielu, ide v nich všetk oakoby samo. Negatívnou stránkou tohto aspektu je, že môže človeka viesť k pohodlnosti.

Sextil

Sextil predstavuje také oblasti, v ktorých je možné využiť príležitosti. Nie je teda taký pasívny ako trigón, ale na to, aby sa jeho vplyv uplatnil, musí človek niečo podniknúť. Potom bude jeho činnosť v tejto oblasti sprevádzaná úspechom.

Semisextil a kvinkunx

Obidva aspekty bývajú menej intenzívne. Zjednodušene povedané predstavujú spojenie dvoch oblastí nie na základe logického spojenia. Môžu predstavovať dve rozdielne oblasti, z ktorých si má človek jednu vybarať. Oblasti sú tak rôzne, že medzi nimi nemusí byť vzťah, avšak zvyčajne je potrebné sa pre jednu z nich rozhodnúť.

Ako interpretovať aspekty

Prvým krokom je kombinácia planét. Najskôr nie je dôležité, aký aspekt medzi dvoma planétami vzniká, ale rozhodujúce je to, že sa vôbec dá vytvoriť nejaké spojenie. Vplyv tohto páru je vždy obojstranný. Aspekt môže vyzerať rozdielne pokiaľ sa na neho pozeráme najskôr tak, že je jedna planéta pod vplyvom druhej alebo sa pozeráme tak, že druhá planéta je pod vplyvom tej prvej.
Potom sa pozeráme na kvalitatívny vplyv druhu aspektu na konšteláciu a v závislosti od celého horoskopu určujeme všetky možnosti a dopady jednotlivých aspektov.

Všeobecné pravidlá pre interpretáciu aspektov:

  1. všeobecný význam aspektov (priaznivé či problematické aspekty)
  2. povaha a kombinácia významu oboch planét podieľajúcich sa na aspekte; závisí od povahy aspektu, ktorý planéty tvoria, či sa možná kombinácia prejaví konštruktívne alebo deštruktívne
  3. ďalšie aspekty k planétam, ktoré medzi sebou sami už aspekt tvoria; tieto ďalšie aspekty ukazujú energie, ktoré účinok napätých aspektov môžu zhoršiť alebo zlepšiť; naopak majú rozhodujúci vplyv na konštruktívne možnosti pozitívnych aspektov
  4. dôležité sú znamenia, v ktorých stoja planéty tvoriace aspekt a to predovšetkým u kvadratúr, trigónov, opozícií a konjunkcií; tieto znamenia zafarbujú základný význam príslušných planét a ovplyvňujú spôsob účinku aspektu
  5. domy, ktoré sú obsadené planétami v určitom aspekte, nám ukazujú, ku ktorým záležitostiam každodenného života sa aspekt vzťahuje
  6. domy, ovládané jednotlivými planétami v aspekte
  7. planéty, ktoré prichádzajú do úvahy ako dispozítori oboch planét v aspekte; pozície v znameniach a aspekty dispozítorov
  8. vládcovia dekanov a vládcovstvo domov u oboch planét v aspekte
  9. celková aspektárna konfigurácia, ku ktorej aspekt patrí

Aspekty Slnka

Všetky aspekty Slnka nejako ovplyvňujú naše Ja, tiež vlastnosti a využívanie našej sily vôle. Slnko predstavuje princíp energetického potenciálu a rozvoja sily. Ak je Slnko slabo postavené, ani nezáleží na zvyšku horoskopu, a vieme, že človek to v živote pravdepodobne ďaleko nedotiahne. A to preto, že mu bude chýbať odvaha a energia na využitie životom ponúkaných príležitostí.

Aspekty Luny

Aspekty Luny sa týkajú nevedomých, navyknutých vzorcov správania z minulosti a tiež automatických reakcií. Luna predstavuje ženský, pasívny princíp – tú časť vedomia, ktorá prijíma podnety prichádzajúce zvonku. Z tohto aspektu je možné vyčítať, ako bude človek reagovať na vplyv iných ľudí a aký má charakter pamäti. Pretože sú tu dôležité vzorce správania, získané v detstve, ukazuje tento aspekt v horoskope muža, ako reaguje na ženy. Naopak v horoskope ženy poskytujú aspekty Luny informáciu o tom, ako sa budú prejavovať jej ženské a materské kvality. Pretože Luna súvisí s menštruačným cyklom, je tiež dôležitým faktorom pre zdravie. Aspekty, vládcovstvo domov a pozícia Luny v znamení a dome poskytujú informáciu o tom, ako bude žena plniť svoje materské povinnosti. V horoskopoch muža aj ženy znamená Luna vplyv matky.

Aspekty Merkúra

Aspekty Merkúra, rovnako tak jeho pozícia v znamení a dome a dom, ktorému vládne, poskytujú informáciu našom intelekte a mentalite. Dominantné aspekty Merkúra budú naznačovať najtypickejší spôsob uvažovania a hlavné záujmy. Pretože je Merkúr pri komunikácii, vnímaní, v otázkach pamäti a myslenia neutrálny, zafarbuje sa v týchto záležitostiach podľa planét, ktoré ho najtesnejšie aspektujú, a tiež podľa znamenia a domu, v ktorých stoja. Dobre vyvinutý Merkúr má vplyv na významné postavenie človeka.

Aspekty Venuše

V aspektoch Venuše a v znameniach a domoch, kde sa Venuša nachádza alebo ktorým vládne, sa ukazuje, ktorých životných oblastí sa bude najvýraznejšie dotýkať túžba po partnerstve, ako sa bude prejavovať láska k iným ľuďom a aké estetické alebo umelecky tvorivé sklony bude človek mať. Ukazujú tiež, v ktorých oblastiach je človek schopný alebo naopak neschopný nadväzovať úzke vzťahy. Ďalej ukazuje ako a v ktorých oblastiach prejavuje svoje spoločenské, romantické a sexuálne potreby a kde môže iným rozdávať svoju oddanosť, radosť a harmóniu. Sila Venuše v horoskope naznačuje schopnosť človeka pre vytváranie krásy, harmónie a materiálnu prosperitu. Znamená tiež schopnosť priťahovať tých ľudí a veci, ktoré chce človek milovať a vlastniť. U poškodenej Venuše to znamená, že človek sa bude musieť vysporiadať s určitými problémami v sociálnom správaní a uspokojovaní potrieb. V horoskope muža ukazuje Venuša a faktory s ňou súvisiace na typ ženy, ktorý by človek chcel priťahovať a v horoskope ženy naopak ukazuje, čo je ona sama ochotná urobiť, aby pritiahla muža.

Aspekty Marsu

Aspekty Marsu, znamenia a domy, v ktorých je alebo ktorým vládne, predstavujú schopnosť človeka aktívne sa uplatňovať a podľa nich je možné rozpoznať, či bude táto činnosť konštruktívna alebo deštruktívna a na ktoré životné oblasti bude pôsobiť. Ak je Mars v napätých aspektoch, títo ľudia potom konajú príliš odvážne a unáhlene bez toho, aby brali do úvahy prípadné dôsledky. Poškodený Mars znamená nevrlosť a prchkosť, možno aj výbuchy hnevu a násilnosť. Energia Marsu sa preto musí zviesť do nejakých konštruktívnych a racionálnych mantinelov. Tu pomáhajú priaznivé aspekty Merkúra – dáva mentálne pochopenie, Jupitera – dáva altruistickú motiváciu a Saturna – dáva disciplínu. V horoskope ženy ukazuje Mars typ muža, ktorého by chcela priťahovať. V horoskope muža ukazuje na to, ako bude človek využívať svoju mužnosť na príťažlivé pôsobenie na ženy. Mars veľmi súvisí s pudovou povahou človeka. Väčšina ľudí je motivovaná svojimi potrebami. Len u vysoko vyvinutých ľudí motivuje konanie mentálne podložená sila vôle.

Aspekty Jupitera

Z aspektov Jupitera a znamení a domov, v ktorých je postavený alebo ktorým vládne, môžeme zistiť, ako človek rozširuje rámec svojej sebarealizácie. K tomuto rozširovaniu dochádza predovšetkým v kolektívnom prostredí, keď sa človek snaží o spoluprácu s ostatnými. Táto spolupráca je založená na spoločenských sociálnych, filozofických a náboženských postojoch, zameraných na potreby spoločenstva. Spolupráca vždy predpokladá etické a svetonázorové princípy. Aspekty Jupitera súvisia s hodnotovými predstavami človeka a určujú, ako sa tieto predstavy prakticky uplatňujú. Tento jupiterovský princíp je dvojsmerný. Ak jednotlivec sám kolektívu nejako neprispeje, nemôže očakávať, že od neho niečo získa. Ak spoločenstvo spojí prostriedky a schopnosti jednotlivcov, môže plniť väčšie a zložitejšie úlohy. Jupiter ukazuje, ako môže človek tomuto všeobecnému prospechu poslúžiť. Ak je Jupiter poškodený, majú ľudia problémy s kooperáciou podľa všeobecne prijatých merítok sociálneho správania alebo je ich motivácia pokrytecká. Planéty tvoriace s Jupiterom aspekt naznačujú súčinnosti dotyčného človeka pri plnení väčších cieľov v spoločenských štruktúrach, ku ktorým patrí.

Aspekty Saturna

Aspekty Saturna, znamenia a domy, v ktorých je postavený alebo ktorým vládne, ukazujú, ako sa u človeka prejavuje sebadisciplína a kde a ako svojmu životu dáva poriadok. Väčšinou nie je možné niečo dosiahnuť, ak nie je Saturn dobre vyvinutý, pretože človeku potom chýba disciplína a výdrž. Pozícia Saturna a jeho aspekty k iným planétam ukazujú, kde je človek nútený prekonať sám seba a napraviť omyly minulosti – tak nazbiera cenné skúsenosti a vyrovná nedostatky svojej povahy. Ak je Saturn silne poškodený, môžu byť títo ľudia egoistickí a vo svojich postojoch rigídni. Táto slabosť blokuje prirodzené vitálne procesy aj sociálny kontakt – dôsledkom sú rôzne rany osudu aj osobné obmedzenia. Ľudia so silným Saturnom sú ctižiadostiví a chcú dokázať niečo mimoriadne a trvalé a to predovšetkým v oblastiach, na ktoré ukazujú znamenia a domy, v ktorých Saturn stojí,

Aspekty Uránu

Aspekty Uránu, znamenia a domy, v ktorých je postavený alebo ktorým vládne, sú indikátormi originality. Vypovedajú o tom, ako a kde sa človek odlišuje od všeobecne platných noriem správania a prejavu, pretože čerpá z vyššieho zdroja inšpirácie. Všetkými svojimi aspektmi v horoskope prejavuje Urán originalitu a genialitu. Ich prejavom je často nadanie, vďaka ktorému vznikajú nové objavy. Všetky záležitosti, ktoré spadajú pod planéty aspektované Uránom, podliehajú náhlym a dramatickým zmenám, a tie môžu byť priaznivé alebo nepriaznivé. Dôležitú úlohu pri týchto zmenách hrá intuícia alebo pochopenie, založené na neverbálnom vnímaní – to isté sa týka nezvyčajného životného štýlu. Ak je Urán poškodený, môžu byť ľudia v oblastiach, ovplyvňovaných Uránom, výstrední, nesústredení, nespoľahliví a unáhlení. Skutočnej slobody ako uránskeho prísľubu môže dosiahnuť iba ten, kto sa naučí lekciám Saturna: predpokladom slobody je sebadisciplína, ale sloboda, ktorá nie je založená na sebadisciplíne, je deštruktívna a nemáva dlhé trvanie. Urán zdôrazňuje aj humanitárne tendencie, ktoré sa často prejavujú spoluúčasťou na verejnoprospešných zámeroch. Silný a priaznivo aspektovaný Urán dáva človeku okultné schopnosti, ktoré sa môžu prejavovať napríklad v oblasti astrológie.

Aspekty Neptúna

Aspekty Neptúna, znamenia a domy, v ktorých je postavený alebo ktorým vládne, ukazujú oblasti, v ktorých môže človek prísť do styku s transcendentnými a parapsychologickými vplyvmi. Ak je Neptún priaznivo aspektovaný, majú títo ľudia transcendentálne emocionálne zážitky, ktoré často nachádzajú svoje vyjadrenie vo výtvarnom a dramatickom umení, hudbe, fotografii alebo filme. Vysoko rozvinutí ľudia môžu mať schopnosť fungovať ako kanál pre duchovné inšpirácie z vyšších úrovní vedomia. Často mávajú dar imaginácie a sú jasnovidecky alebo telepaticky nadaní. Ak je Neptún poškodený, bude mať človek sklony k sebaklamu a nerealistickým túžbam v záležitostiach, ktoré podliehajú poškodenej planéte a domom, v ktorých Neptún a tieto planéty stoja a ktorým vládnu.

Aspekty Pluta

Aspekty Pluta, znamenia a domy, v ktorých je postavený alebo ktorým vládne, vypovedajú o tom, v ktorých oblastiach je človek schopný obrodzovať svoj prejav. Pluto znamená princíp základnej vôle a energie, ktorý buď úroveň nejakého základného modelu v živote človeka povyšuje alebo kvalitu jeho života v zlom či dobrom v skrze mení. Všetky záležitosti, podliehajúce planétam aspektujúcim Pluto i znameniam a domom, v ktorých Pluto a tieto planéty sú alebo im vládnu, je možné touto energiou znehodnotiť alebo prebudiť k novému životu. Pluto prepožičiava aj schopnosť pracovať s nadprirodzenými silami použitím vôle. Vo svojej najvyššej forme sa môže Pluto prejaviť len vtedy, ak je človek duchovne natoľko rozvinutý, že je schopný svojmu cieľu vôle skoncentrovať úplne nepredpojato a bez akéhokoľvek zištného zámeru. Ďalej Pluto ešte naznačuje, ako život človeka menia mocné transpersonálne sily, ktoré sa vymykajú kontrole jednotlivca.

Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám astrologické články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!

Súvisiace témy:
Planéty v horoskope
Osobný horoskop
Partnerský horoskop