Poslednú aktualizáciu dňa 30/07/2021 vykonal astrovia

Jonášova metóda – výpočet plodných dní

Už od dávnych dôb astrológovia vedeli, že dominantná pre plodnosť ženy je Luna. Od nej sa odvíja jednak ženský cyklus, tak aj obdobie plodnosti či neplodnosti. Nakoľko sa však poznatky starovekých astrológov do súčasnosti nezachovali, museli sa znovu objavovať a formulovať v druhej polovici devätnásteho a v dvadsiatom storočí.
Jonášova metóda – výpočet plodných dní: Jedným z mužov, ktorí významne prispeli k formulácii astrologických zákonitostí týkajúcich sa plodnosti a výberu pohlavia bol slovenský lekár MUDr. Eugen Jonáš. Ten v päťdesiatych rokoch minulého storočia overil na veľkom súbore dát, že žena je plodná vtedy, keď sa Luna na oblohe nachádza v rovnakej fáze, aká bola pri jej narodení.

Kvalifikovaný, overený a spoľahlivý výpočet plodných dní môžete získať na tejto stránke: Výpočet plodných dní podľa MUDr. Jonáša

Luna a plodnosť

Žena je podľa Jonáša najplodnejšia 24 hodín pred uzavretím presného uhla medzi Lunou a Slnkom (teda určitou fázou Luny). Faktom však ostáva, že rovnaká fáza Luny, ako bola pri narodení ženy, neurčuje jediné možné termíny počatia …

Navyše bolo odhalené, že pokiaľ sa Luna pri uzavretí tej správnej fázy nachádza v mužských znameniach (teda v nepárnych), narodí sa potomok mužského pohlavia, pokiaľ v ženských (párnych), narodí sa dieťa ženského pohlavia. V prípade, že je Luna v onom okamihu 5° pred koncom alebo na začiatku znamenia, predpoveď výsledného pohlavia je sporná a výsledok nie je istý.

Pôvodná Jonášova práca

Prvé verejné vydanie Jonášovej práce nesie názov:
Zistenie období plodnosti u ženy, pohlavia a životaschopnosti plodu.“ Nitra 1969. Copyright by MUDr. Eugen Jonáš, Astra, Nitra, Czechoslovakia.

Nasledujú citácie:

„Ja som sa sústredil na preverovanie jedného z hlavných astrologických zákonov, a to na staré asýrsko-bybylónske tvrdenie, že „žena je plodná v určitej fáze Mesiaca“….“(str.5).

Na základe starobylej astrologickej …, objavil som tri nové zákonitosti, ktoré som experimentálne overil. Sú to:
1.) Optimálny čas plodnosti u ženy sa dostaví v tej fáze Mesiaca, ktorá bola pri jej narodení, nezávisle na čase menštruačného krvácania.
2.) V čase plodnosti udáva poloha Mesiaca v kladnom alebo zápornom úseku ekliptiky mužské alebo ženské pohlavie budúceho dieťaťa.
3.) V čase plodnosti zapríčiňujú nepriaznivé rozloženie blízkych nebeských telies vzhľadom k Mesiacu a jeho dispozítoru menšiu životaschopnosť počatého plodu, a to podľa náchylnosti, ktorú signalizuje radix ženy.
“(str.6).

Pôvodne som predpokladal, že žena je plodná iba vo fáze Mesiaca, aká bola pri jej narodení a nebral som do úvahy jej individuálny ovulačný cyklus.“ (str.24).

Zdokonalenie pôvodnej metódy

Ďalej autor hovorí o tom, ako poskytol svoje výsledky v roku 1959 Prof. MUDr. Kurtovi Rechnitzovi, profesorovi Budapeštianskej univerzity, ktorý sa samostatne venoval ich klinickému praktickému overovaniu a Jonášovu metódu ďalej zdokonalil. Bola vzatá do úvahy teória Ogino-Knaus-Schröder. Výsledky kombinovanej teórie potom boli použité i pre aplikácie výpočtu neplodných dní resp. antikoncepcie s dobrými výsledkami. Ďalšie práce či publikácie MUDr. Jonáša nepoznáme.

Z citovanej pôvodnej práce vyplýva, že pôvodná Jonášova metóda nie je dostatočne vhodná pre prax neplodných dní, že Jonáš prihliadal k radixu (viď citovaný text), i keď táto téma nie je v tejto práci sledovaná. Pokiaľ sme Jonášovu metódu aplikovali, vždy sme prihliadali aj k radixu. Bez ohľadu na uvedené, ak nemáme rektifikovaný horoskop na asi +- 30″ je i jeho využitie neúplné.

Odporúčame prečítať si originál Jonášovej práce

Odporúčame prečítať si originál Jonášovej práce, z ktorej sme uvedené tri body presne citovali. Tieto tri body všeobecne popisujú astrologické podmienky na tri rôzne požiadavky:

ad 1.) čas plodnosti,
ad 2.) pohlavie prípadne počatého dieťaťa
ad 3.) jeho zdravie či životaschopnosť

Bod 3.) vedie ku dvom skúmaniam: a) aspektácia Luny (prípadne aj jej dispozítora) v horoskope okamihu opakovania Soli-Lunárnej fázy a b) skúmanie radixu ženy, či má možnosť porodiť zdravé dieťa a prípadne kedy.

Hoci body 1.), 2.) 3.a) sú ľahko mechanicky skúmateľné či splniteľné, 3.b) je záležitosť znalostí a praxe dotyčného astrológa, a aj tak je to vždy práca neistá a často i sporná, ale tak už to v poznávacích procesoch chodí.

Vo všeobecnosti – prihliadnutie k radixu nemení na možnosti stanovenia podmienok bodov 1.) a 2.) vôbec nič, ale pokiaľ radix ukazuje na poškodenie reprodukčných orgánov ženy, k počatiu nemusí dôjsť, atď. Variánt a príčin všetkého možného je nekonečné množstvo. Z toho všetkého je zrejmé, že Jonášova metóda je len určitou malou časťou poznávania astrologických súvislostí počatia a narodenia zdravého dieťaťa.

Funkčnosť a presnosť

Sami sme sa presvedčili, že táto metóda je funkčná, avšak Dr. Jonášom uvádzaných 98% úspešnosti sa nám zdá značne nadnesených. Naše odhady sú tak 70%, ale aj to je veľmi dobré.

Presnosť výpočtov a úspešnosť metódy sú však dve rôzne záležitosti.

Skutočnosť je taká, že na tému vykonaných výpočtov sa Dr. Jonáš vyjadroval len z hľadiska ich presnosti. Tento fakt potvrdzuje aj archívna správa TASR z 18. novembra 1968, v ktorej sa píše, že: „výpočty tohto druhu uskutočnil dr.Jonáš asi pre 10 000 žien. Ich presnosť sa pohybuje medzi 95 až 98%.

Zvýšenie úspešnosti metódy

Úspešnosť Jonášovej metódy sa dá astrologicky zvýšiť niekoľkými spôsobmi. Jednak odporúčať termín počatia taký, keď mundánne konštelácie sú priaznivé a navyše vytvárajú voči horoskopu ženy harmonické aspekty a to najmä na Lunu, Venušu, dispozítora a signifikátora piateho astrologického domu, ktorý vypovedá o potomstve.

Zohľadnenie relevantných mundánnych konštelácií voči horoskopu ženy v zmysle predchádzajúceho textu vykonávame pri výpočtoch v astrologickom štúdiu AnteAr pre naše klientky a úspešnosť je skutočne pomerne vysoká. Objednať si ich môžete na stránke Výpočet optimálnych termínov pre počatie zdravého dieťaťa, ako službu nazvanú Kalendár počatia.

Týmto spôsobom sa však samozrejme problém stáva nesporne zložitejším a nakoniec môžu zostať napríklad 2 – 3 termíny v jednom roku. Ale ani to nie je vždy cesta k úspechu, pretože v prípade, že v horoskope ženy sa nachádza napríklad Saturn v piatom dome v kvadratúre na Venušu či Lunu, nemusí dôjsť k počatiu kvôli organickým poruchám a tu potom nepomôže ani to najlepšie načasovanie.

Vesmír si do toho tak či tak nenechá kecať …

Táto myšlienka určite nie je od veci. Komplikácie pri tehotenstve či prípadná neplodnosť je vidieť často už z Luny či 5. domu ženy. U veľkej väčšiny žien, ktoré za nami s týmto problémom prišli, bolo možné už pri zbežnom pohľade na ich radix horoskop rozpoznať problematické dispozície v základnom horoskope a deti jednoducho mať nemohli. Navyše v dobe keď za nami prichádzajú, im buď Lunu alebo planétu v piatom dome či piatemu domu vládnucu napadá zlá direkcia či tranzit pomalej planéty.

Bezplatný výpočet plodných dní
vs.
platené služby

Keď astrológ zostavuje kalendár plodných dní pre ženu, nehľadá len tie dni, kedy má najväčšiu pravdepodobnosť na počatie, ale zároveň sa snaží vylúčiť riziká, ktoré by mohli pri počatí, v priebehu tehotenstva alebo pri pôrode nastať.

Inými slovami povedané – táto služba je určená ženám, ktoré majú s počatím závažné problémy, napríklad ohrozujúce zdravotný stav budúcej matky. A presne medzi tým je rozdiel. Zatiaľ čo bezplatné výpočty na internetových stránkach počítajú plodné dni, rizikami sa už nezaoberajú, čo je veľký nedostatok. Potom sa nemôžeme čudovať, ak sa jedného dňa objaví žena s mimomaternicovým tehotenstvom, tvrdiaca, že počala touto metódou publikovanou na webe.

Bezpečnosť budúceho tehotenstva

Odborne vzdelaný, skúsený a spoľahlivý astrológ je navyše schopný naozaj presným výpočtom eliminovať najhoršie tranzity a direkcie na radix. Týmto spôsobom sa dá predísť nepríjemným udalostiam, ktoré nastali v priebehu niektorého z predošlých tehotenstiev a na základe tejto skúsenosti ženu pred rovnakým problémom ochrániť. Ak teda v minulosti nastal napr. samovoľný potrat a žena sa snaží tomuto riziku pre budúce tehotenstvo vyhnúť, potom je možné túto metódu s úspechom využiť.

Programy na bezplatné výpočty sú navyše tak trochu alibistické, pretože celkom bežne znázorňujú tri až päť dní za sebou, pričom ten skutočne správny je len jeden. Myslím, že budem hovoriť za všetkých astrológov, keď napíšem, že neuvážené použitie výstupov týchto bezplatných výpočtov možno z určitého hľadiska hodnotiť dokonca ako životu nebezpečné, pretože tieto programy nevylučujú rizikové aspekty v niektorých dňoch.

Pokiaľ teda budete voliť medzi astrológom vypočítaným Kalendárom počatia a výpočtom zdarma, zvážte, či to stojí za riziko.

Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám moje články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!

Categories: Blog

AnteAr | astrologické horoskopy | Ľubo Drozd | Košice