Planéty v horoskope

V astrológii poloha planét na oblohe v čase vášho narodenia odhaľuje významné informácie o tom, ako vnímate svet. Vaše zvyky a vlastnosti. Systémy presvedčenia a silné a slabé stránky. Každá planéta vládne niektorým všeobecným doménam, čo astrológom umožňuje nahliadnuť do spôsobu, akým fungujete a ako komunikujete s ostatnými. Každá planéta teda predstavuje určitú vlastnosť.

Planéty v horoskope
Planéty v horoskope

Slnko v horoskope: Planéta nášho vlastného Ja

Slnko symbolizuje základnú silu, energiu, bez ktorej by nebolo možné na Zemi existovať. Preto v horoskope podľa postavenia Slnka usudzujeme na životnosť, uvedomenie si vlastnej existencie.

Ľudia, u ktorých nachádzame v horoskope silné Slnko, sú sebavedomí, často dominantní, pyšní na seba samých. Bývajú autoritatívni, radi ovplyvňujú iných a tiež však prenášajú časť svojho optimizmu na okolie.

Negatívnou stránkou môže byť, že títo ľudia nebývajú vždy jemní, mierni, pri nedobrom postavení Slnka i veľmi arogantní a povýšení. Ťažko spolupracujú s inými, nechcú akceptovať prístup iných.

Slabé Slnko v horoskope vypovedá o nízkej vitalite človeka, malej sebadôvere. Ľudia so slabým Slnkom sú závislí na iných, ťažšie presadzujú svoju vôľu. Bývajú aj viac náchylnejší k chorobám, majú málo fyzických síl.

Slnko spolu s Marsom predstavuje v horoskope mužský princíp.

Prečítajte si aj Slnko v znameniach zverokruhu.

Luna v horoskope: Planéta emócií

Luna je symbolom základných citov. Preto vyjadruje rané detstvo, či vzťah k ranému detstvu, vývoj citových stránok človeka. V horoskope vypovedá o spojení s matkou, o domove, pôvodnej rodine, mieste, do ktorého sa vraciame, v ktorom sa cítime bezpečne.

Slabá Luna v horoskope naznačuje, že človek až príliš prerušuje zväzky s minulosťou, so svojimi spomienkami, najmä preto, že neboli radostné.

Dobrá Luna naopak naznačuje, že zväzky s pôvodnou rodinou sú priaznivé, človek sa k svojej rodine v spomienkach rád vracia.

Pri horšej Lune môžeme usudzovať na to, že človek bude mať problémy vo vytváraní intímnych vzťahov, že jeho citový vývoj nie je celkom v poriadku, že jeho skúsenosti z detstva ho negatívne poznamenali.

Luna ďalej predstavuje naše základné inštinkty, inštinktívne reakcie na nebezpečenstvo. Vyjadruje aj psychickú a citovú stabilitu. Rozporuplne aspektovaná, rozporuplne umiestnená Luna svedčí o výkyvoch nálady, o prudšom striedaní radosti a smútku.

Luna spolu s Venušou predstavuje v horoskope ženský princíp.

Prečítajte si aj Luna v znameniach zverokruhu

Merkúr v horoskope: Planéta komunikácie

Planéta Merkúr symbolizuje v horoskope komunikáciu, reč, myslenie, písmo. Vyjadruje, ako človek prijíma poznatky z jeho najbližšieho okolia, ako s okolím (súrodenci, susedia) komunikuje.

Merkúr je spojený s dopravou – nech už sa jedná o dopravu v zmysle cestovania, zmeny miesta pre poznávanie blízkeho okolia, či o dopravu informácií.

Pretože nervy sú „dopravou“ emočných vzruchov, symbolizuje Merkúr aj nervový systém. Svedčí o tom, ako nervový systém pracuje, či v ňom nie sú skryté problémy.

Ďalej Merkúr vypovedá o tom, ako sme v rannom detstve prijali predstavu, že sme my a potom že je svet okolo nás, teda, ako sme prežili uvedomovanie si seba samých v spoločenstve iných.

Merkúr je aj výrazom mladosti, v mladosti sa totiž najviac učíme a prijímame najviac informácií. U Merkúrových typov ľudí nachádzame nepokoj, hlad po informáciách, túžbu po častých zmenách miesta, cestách v najbližšom okolí.

Dobrý Merkúr v horoskope predstavuje človeka s rýchlym chápaním. Tento človek sa rýchlo učí, dobre si pamätá a tiež si dobre veci z pamäti vybavuje.

Zlý Merkúr naznačuje, že v procese myslenia nie je niečo v poriadku, chýba sústredenie, spracovávanie informácií je narušené. Bývajú aj konflikty v najbližšom okolí.

Prečítajte si aj Merkúr v znameniach zverokruhu.

Venuša v horoskope: Planéta lásky a hodnôt

Venuša v horoskope predstavuje ženský princíp. Spojenie s človekom ktorého máme radi, zmysel pre krásu, harmóniu. Predstavuje lásku, ktorá je hlavnou silou, spájajúcou dvoch partnerov k sebe. Ide o lásku dlhodobejšiu, v žiadnom prípade nie o krátkodobé zaujatie, náhle zamilovanie. Ide o taký cit, ktorý vedie k porozumeniu druhému, súcitenie s ním, cit, ktorý vyvoláva potrebu byť v blízkosti konkrétneho človeka.

Tradične je Venuša v astrológii spojená s estetickým zážitkom, s chápaním krásy ako harmónie, ktorá je nevyhnutná k plnému prežitiu života. Spolu s Lunou reprezentuje Venuša matku, osobu, ktorá v prvých chvíľach života sa o človeka stará, sýti ho nielen potravou, ale aj citom, bezpečím, istotou. Venuša tiež vypovedá o pohodlí, luxuse, komforte, v ktorom sa človek cíti spokojne.

Ľudia, u ktorých je silný Venušin princíp, sú vrúcni, obľúbení, milovaní okolím. Títo ľudia bývajú zriedkakedy sami, naplnenie svojho života vidia vo vzťahu s niekým.

Zle aspektovaná alebo slabá Venuša naznačuje problémy v udržaní partnerského vzťahu, po prehnanej túžbe po pohodlí, luxuse, nedostatočnom estetickom cítení.

Spolu s Marsom a Plutom je Venuša významná pre sexualitu človeka. Ak Mars predstavuje skôr pudovú stránku sexuality, proces dobytia a uchvátenia, fyzický zmyslový zážitok, potom Venuša je viac spojená s láskou, partnerstvom, nehou, odovzdanosťou, so splynutím dvoch ľudí ako cítiacich a milujúcich sa bytostí.

V mužskom horoskope vypovedá Venuša o type ženy, ku ktorej je muž priťahovaný.

Prečítajte si aj Venuša v znameniach zverokruhu.

Mars v horoskope: Planéta vášne

Mars predstavuje v horoskope mužský princíp. Je symbolom energie, bez ktorej by jedinec ťažko prežil. Marsova energia je základnou energiou dávajúcou prvotný impulz k akcii, energiou ktorá je tiež nevyhnutná k tomu, aby akcia bola dokončená. Táto energia je porovnateľná s biologickou funkciou prežitia, so sebazáchovou. Preto táto energia obsahuje zložku sexuálnu.

Umiestnenie Marsu v horoskope a jeho aspektácia naznačuje, ako je prvotná energia prevádzaná do tvorivosti, sebauplatnenia, ambícií, do spoločenských vzťahov.

Tradične Mars predstavuje bojovnosť, súťaživosť, odvahu, sebapresadzovanie. Ľudia Marsovho typu sú veľmi gurážni, s veľkou fyzickou silou, bojovní, priťahuje ich šport, armáda, polícia, jednoducho také zamestnania, v ktorých môžu uplatniť fyzickú silu v kombinácii s odvahou, s túžbou po víťazstve.

V zdravom tele sa Mars prejavuje ako vitalita, životná sila, v chorom organizme ako horúčka, infekcia, vyrážka. Bez dobrého Marsu človek nemá dostatok energie, aby zahájil akciu, či aby akciu dokončil. Chýba mu životnosť, zdravá súťaživosť.

Negatívnymi vlastnosťami Marsu sú agresivita, bezohľadnosť, veľká bojovnosť, neústupčivosť, nutkavá túžba po víťazstve, príliš živočíšna sexualita.

V sexualite predstavuje Mars zložku dobývania, uchvátenia, prvotný až primitívny pohlavný pud. Marsovej sexualite chýba zložka citová a sociálna, ktorú reprezentuje Venuša. K tomu, aby sexualita mohla byť prežívaná kvalitne, je nutné, aby obe zložky – Venušina a Marsova – boli rovnomerne vyvážené.

V ženskom horoskope vypovedá umiestnenie Marsu o type muža, ktorý ženu priťahuje.

Prečítajte si aj Mars v znameniach zverokruhu.

Jupiter v horoskope: Planéta šťastia

Tradične býva Jupiter nazývaný „Veľké šťastie“ a bol chápaný ako planéta úspechu, podnikania, šťastných okolností.

Z hľadiska symboliky predstavuje Jupiter energiu vedúcu k poznaniu, k rozširovaniu sa do priestoru, expanzii a energii vedúcej k zlúčeniu, integrácii. Človek sa rodí z relatívne úzkym okruhom akcií a skúseností. Vývojom sa jeho obzor rozširuje: najprv začína budovať rodinu, najbližšie okolie, priateľov, postupne si uvedomuje väčší okruh okolo seba, až dospieva k odhaleniu vesmíru, ako neohraničeného priestoru.

Túžba spoznávať priestor je Jupiterovou túžbou, v nej je charakterizovaná expanzia. Po spoznaní prichádza túžba zahrnúť makrokozmos do svojho Ja, túžba splynúť s veľkým priestorom, umiestniť ho ako mikrokozmos v sebe. Toto je Jupiterova integrácia, zlúčenie, zaradenie sa do priestoru. S Jupiterom sú preto spojené také ľudské aktivity ako je túžba po vzdelaní, diaľkach, po preniknutí do filozofických náboženských systémov.

Jupiterovský typ človeka prahne po vzdelaní, najmä v oblastiach, ktoré sú abstraktné, opierajú sa o idey. Takýto človek tiež cestuje do diaľok, aby spoznal vzdialenejšie civilizácie a ich kultúry. Expanzívnejší typ má príklon k filozofii, viere, integrujúci k právu.

Negatívnou stránkou Jupitera môže byť prílišná vzdialenosť od konkrétnej reality, arogancia, snobizmus, presvedčenie, že výlučne ním prijatá viera, filozofické názory, sú jediné správne. Takýto postoj môže viesť až k náboženskému fanatizmu, ospravedlňovaniu všetkého – či už dobrého, či zlého – božským princípom.

Pri poškodenom Jupiteri sa vyskytujú problémy s dosiahnutím vyššieho vzdelania, s vytváraním všeobecného pohľadu na svet, problémy pri uzatváraní zmlúv a dohôd, pri dodržiavaní sľubov. Pri slabom, či nedobre aspektovanom Jupiteri chýba človeku v živote šťastie, šťastné náhody.

Saturn v horoskope: Planéta karmy

Saturn býva v astrológii tradične nazývaný „Veľkým nešťastím“, zodpovedal za nepríjemné udalosti v živote, pohromy, choroby, smrť. Ako zistíme z nasledujúceho, Saturnu sa do istej miery krivdilo.

V astrologickej symbolike predstavuje Saturn hranice, limity, obmedzenie priestoru. Ak princíp Jupitera chápeme ako neohraničené rozpínanie sa do okolitého sveta, túžbu po absolútnom poznaní, potom Saturn stojí na opačnej strane. Dáva priestoru hranice, poriadok, pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať. Prináša do procesu poznávania skúsenosť, zodpovednosť, disciplínu, uvedomenie si, že bez dodržiavania pravidiel by spoločnosť zahynula.

Saturn tieto obmedzenia prináša nielen v širokej škále, ale aj v konkrétnom živote jedinca. Do jeho života dodáva štruktúru, poriadok, pravidlá, hranice. V tomto vyjadrení potom znamená usilovnosť, vytrvalosť, schopnosť dokončiť zamýšľané, pohybovať sa pri dosahovaní niečoho vo vymedzenom priestore. A pretože aj smrť je limitom, hranicou, predstavuje v ľudskom živote Saturn princíp smrti, bod, v ktorom život končí, bod, ktorý život jednoznačne obmedzuje.

V horoskope Saturn symbolizuje otcovský princíp. Otcovou rolou je stanovenie pravidiel, pochopenie organizácie, predávanie takých inštrukcií, ktoré život v spoločnosti umožňujú, nech už sa to týka inštrukcií praktického života, rovnako inštrukcií morálnych.

Saturn je tiež symbolom staroby, skúseností, zodpovednosti. Keď starneme, uvedomujeme si viac svoje hranice, uvedomujeme si miesto, kam až môžeme dôjsť. Saturn taktiež predstavuje učiteľov, staršie osoby, nadriadených.

Pretože všetko, čo je spojené s disciplínou, kontrolou, stojí proti spontánnemu vyjadreniu, nedobrý Saturn v horoskope blokuje spontánnosť, obmedzuje voľnosť realizácie, dáva prehnanú strohosť, prísnosť, chlad. Neharmonický Saturn naznačuje, že v živote bývajú problémy s otcom, nadriadeným, autoritou. Slabý Saturn znamená málo vytrvalosti a sebadisciplíny a neumožňuje človeku, aby začatú vec náležite dokončil.

Urán v horoskope: Planéta vzbury

Zatiaľ čo Saturn vytvára poriadok, pravidlá, ale zároveň je represívny a konzervatívny, Urán je jeho protipólom. Uránova energia náhle, drasticky a nečakane mení stávajúce. Rozbúrava to, čo je pevné, narušuje poriadok a systém. Zabraňuje vesmíru, svetu aby existoval v nemennom poriadku. Jeho energia pracuje nielen náhle, ale aj s obrovskou intenzitou. Symbolizuje všetko, čo je neobvyklé, zvláštne, výnimočné. Dáva spojenie s nepoznanými svetmi. Je ako blesk, ktorý ožiari neznámu krajinu, dovtedy skrytú v tme.

Urán býva považovaný spolu so Saturnom za škodcu. Ale aj ako v prípade Saturna, nie je to celkom pravda. Je škodcom vtedy, pokiaľ nie sme na jeho akcie pripravení, pokiaľ sme príliš spätí s nemennosťou a nehybnosťou. Vtedy Urán prináša problémy. Pokiaľ sme na zmenu prichystaní, počítame s ňou, potom Urán prináša potrebnú zmenu, robí život novým, iným.

Ak zastihne Uránova energia mladých a nepripravených ľudí, stávajú sa z nich rebeli. Ich rebelanstvo popiera akýkoľvek poriadok, všetko chápe ako zlé, nezmyselné. Takáto absolútna negácia všetkých poriadkov nie je dobrá. Uránova energia tiež prerušuje kontakty s rodičmi, umožňuje usporiadanie života po svojom. Ten, kto sa s Uránovou energiou naučil zaobchádzať, je schopný postupovať vo svojom vývoji ďalej.

Pretože mnoho ľudí sa cíti bezpečne v zabehnutom poriadku, v bezpečí Saturnovych pravidiel, prežíva sa Uránov zásah do ich života ako rana osudu, ako niečo, čo ich vykoľajilo. Ak sa Uránovej energii snažia vzoprieť, je to ešte horšie, strácajú silu a život sa stáva bolestným. Jednoduchšie a užitočnejšie je nechať veci svojmu vývoju a využiť pozitívne vplyvy zmeny. „Spolupráca“ s katastrofami môže prinášať klady.

V astrológii je Urán spojený s novou technikou, teraz napríklad s počítačmi, elektronikou, kozmonautikou, letectvom, fyzikou, so všetkým čo prináša radikálnu zmenu, čo pretvára svet. Urán to sú tiež záblesky intuície pri nových objavoch, tvorivosť. Uránovskí ľudia sú tí, ktorí túžia po zásadných zmenách pravidiel, milujú slobodu a nezávislosť.

Pri nedobrom Uráne v horoskope je človek príliš nezávislý, nie je schopný udržať partnerské vzťahy, odmieta sa čomukoľvek prispôsobiť. Urán v horoskope môže tiež znamenať smrť pri nehode, zraneniach, prírodných katastrofách.

Neptún v horoskope: Planéta ilúzií

Ak Saturn reprezentuje poriadok, logické pravidlá, realitu, hranice, Urán zlom a náhlu zmenu pravidiel, potom Neptún predstavuje absolútne popretie všetkých princípov normálnej skutočnosti. Neexistuje pre neho logika, štruktúra, vzťah príčina – následok. Je ilúziou bez čohokoľvek, čo by ju zväzovalo, je snom, predstavou, fantáziou. Akákoľvek predstava je pre neho možná, nevidí žiadny zväzok s niečím, čo musí mať „svoj zmysel“. Pre tieto svoje vlastnosti je Neptún najhoršie pochopiteľnou planétou v našej symbolike.

Neptúnove ilúzie nemajú nič spoločné s normálnym svetom. Jeho svet je všade mimo priestor, mimo čas. A preto je mu všetko dovolené. Je bez akéhokoľvek obmedzenia, limitov, bariér. Predstavuje únik od reálneho života – preto je spojený s drogami, alkoholom. Otrava, jed, taktiež prostriedky úniku, sú neptúnovského charakteru. Neptún je tiež tajomstvom, prácou a vzťahmi, ktoré sa odohrávajú za scénou, utajene, skryto. Psychická porucha, ktorá je riešením neznesiteľnosti reality, je ďalším výstižným prejavom Neptúna.

Neptún môže byť veľkým zdrojom problémov vo vzťahoch. Ak je vzťah pod vplyvom Neptúna, potom v ňom chýba vyjasnenosť, predstava o druhom človeku je zmätená, chaotická, iluzórna. Neptúnickí ľudia premietajú svoje vlastnosti do iných ľudí, či si ľudí predstavujú s takými vlastnosťami, ktoré chcú aby ľudia mali. Spoznanie reálneho stavu veci je sťažené.

Neptúnova energia je dobre využitá vtedy, ak je možné ju zvládnuť, použiť. Najzreteľnejším príkladom je umenie. Neptún – to je predstavivosť, inšpirácia. K vytvoreniu umeleckého diela však samotná fantázia nestačí. Musí byť spojená s Venušiným princípom tvorivosti, s jej fyzickým aspektom tvorenia. Príliš neptúnovský umelec je rojko, či natoľko abstraktný umelec, že jeho veciam nie je možné porozumieť. Prevaha venušinho vplyvu urobí zas z umelca remeselníka.

Negatívnou stránkou Neptúna je žitie v neskutočnom, iluzórnom svete, neporozumenie pravidlám, únik z reality, psychické poruchy, chaos.

Pluto v horoskope: Planéta moci

Pluto reprezentuje koniec procesu, ktorý začal svojou deštrukciou Urán. Pluto symbolizuje radikálnu transformáciu, premenu vedomia a bytia. Je predobrazom, archetypom smrti – rozbije staré až na úplné častice, a následne vytvorí nové bytie. Má obrovskú silu, ktorú nemožno ničím kontrolovať.

Zatiaľ čo Urán narušuje normálnu realitu a Neptún realitu popiera. Pluto realitu úplne rozbíja a buduje realitu novú. Nič vo vesmíre, čo je schopné zmeny, nemôže byť v nehybnosti – zmena, premena, transformácia – to je proces platný pre celý vesmír. Snaha zachrániť všetkou silou stávajúci stav, zabrániť za každú cenu stávajúce pred rozbitím, len sťažuje proces premeny, ale premene nezabráni.

Vo svojom pôsobení nie je Pluto náhle, jeho proces je skôr evolúciou. Pod vplyvom Pluta sa dávajú do pohybu zemské vrstvy a dochádza k zemetraseniam, k sopečným výbuchom. Povrch zeme sa v dôsledku jeho účinkov mení.

Sexualita je pre Pluto jedným z jeho aspektov transformácie. Výsledkom sexuality je vytvorenie nového jedinca, rod zostáva zachovaný, proces žitia prebieha ďalej, ale už v inej transformovanej podobe. Orgazmus, ako bod, v ktorom vrcholí vzrušenie, aby nastala úľava, je svojim charakterom tiež plutonický. Sexualita je teda dielom Marsu – túžba, dielom Venuše – spojenie, vzťah – a dielom Pluta – premena, nový jedinec.

Plutonickí ľudia sú zvlášnym spôsobom príťažliví, magnetickí a prenikajúci do vnútra veci.  Ich sexualita je taktiež magnetická. Nemusia byť fyzicky príťažliví, krásni, ale vyžaruje z nich niečo magické, čo spôsobuje, že sa týmto ľuďom podlieha. Ľudia Pluta bývajú tiež často spojení s politikou, najmä s takou, ktorá prináša zásadné zvraty, premeny doterajších politických štruktúr. Plutova energia nie je ani morálna, ani nemorálna. Je to iba energia silná, pretvárajúca.

Váš astrológ
Mgr. Ľubomír Drozd

Astrologické služby AnteAr
email: drozd@antear.com
tel.: 0944 630 062

Páčia sa vám astrologické články? Píšem ich pre vás s láskou
Podporte ich tvorbu tým, že kliknete na „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“
Ďakujem za všetky prejavy vašej priazne!

Súvisiace témy:
Váš profil príťažlivosti: Koho priťahujete a prečo
Sexuálna charizma z pohľadu astrológie
Partnerský horoskop
Osobný horoskop